Nieuwsbrief PHIT2LEARN

Wat is PHIT2LEARN?

Wij zijn een team van wetenschappers die onderzoeken of fysieke activiteit leidt tot betere cognitieve prestaties en leerprestaties, of in het Engels: “PHysical activity InTerventions to enhance LEARNing” – PHIT2LEARN -. PHIT2LEARN wordt uitgevoerd in het middelbaar beroepsonderwijs. Uit voorgaand onderzoek is bekend dat beweging een positieve invloed heeft op gezondheid en vitaliteit, én dat het wellicht ook een rol speelt in het functioneren van het brein en de prestaties die hieruit voortkomen. In eerder onderzoek is aangetoond dat beweging het leren kan bevorderen en dat veel zitten kan zorgen voor lagere schoolprestaties bij leerlingen in het primair en secundair onderwijs. We weten echter niet of het daadwerkelijk het langdurig zitten is dat zorgt voor deze lagere schoolprestaties, óf dat dit aan andere factoren ligt, zoals bijvoorbeeld de algehele leefstijl. Daarom onderzoeken wij binnen PHIT2LEARN wat het effect is van het verminderen van zitgedrag op de cognitieve prestaties en leerprestaties, door simpelweg studenten te laten staan. We onderzoeken dit bij mbo-studenten, aangezien in deze groep studenten nog geen enkel onderzoek is uitgevoerd en we weten dat de hersenen van deze studenten nog volop in ontwikkeling zijn. Tevens is in deze groep vermoedelijk veel winst te behalen aangezien deze studenten het meest zitten in vergelijking met hun leeftijdsgenoten van andere opleidingsniveaus.

Waaruit bestaat PHIT2LEARN?

Het onderzoek is opgedeeld in 4 deelstudies die gedurende 3 jaar uitgevoerd worden.

Studie 1: Beweegpatronen en executief functioneren

In maart 2017 zijn we van start gegaan met het eerste onderzoek waarin we verkennend onderzoek hebben gedaan naar de beweegpatronen van mbo-studenten en de relatie tot executief functioneren. Met executief functioneren bedoelen wij het vermogen om doelgericht gedrag uit te kunnen voeren en gedachten te kunnen controleren en reguleren. Drie vaardigheden die hierin centraal staan zijn: (1) het vermogen om prikkels te kunnen weerstaan; (2) het gebruik van het werkgeheugen; en (3) het snel wisselen tussen taken. Deze drie cognitieve functies hebben we gemeten aan de hand van twee testen, de “Kleur-vorm test” en de “Letter-geheugen test”. Dit onderzoek is uitgevoerd bij onze praktijkpartner ROC Leeuwenborgh in Maastricht en Sittard. Alle studenten die deelnamen aan het onderzoek hebben tevens gedurende 7 dagen, 24 uur per dag, een bewegingsmeter gedragen, waarmee het beweeggedrag in kaart gebracht is. Na deze 7 dagen hebben de studenten de twee cognitieve testen gemaakt. Zo kunnen we de relatie tussen hun beweegpatronen en executief functioneren in kaart brengen. De data worden op dit moment geanalyseerd.

Studie 2: Acute effecten van staan op cognitief functioneren.

Januari 2018 is studie 2 van start gegaan. Hierbij hebben we gekeken naar de acute effecten van staan op de executieve functies. Wat gebeurt er eigenlijk in je hersenen wanneer studenten staand in plaats van zittend hun lessen volgen? Onze praktijkpartner Koning Willem 1 College in ’s Hertogenbosch heeft met 12 klassen uit verschillende disciplines, niveaus en leerjaren meegeholpen.

Er waren in totaal drie momenten waarop studenten ons zagen. Eerst werden studenten bekend gemaakt met de testen. De volgende twee momenten kregen studenten eerst 15 minuten zittend les van de docent (dit kon bijvoorbeeld een les burgerschap, hardware theorie of sport en spel theorie zijn). Na deze 15 minuten begonnen alle studenten zittend aan de testen die. Eerst de “letter-geheugen test” en vervolgens de “kleur-vorm test”. Toen was het eindelijk zover, de helft van de klas moest zijn bureau omhoog draaien en stoel aan de kant zetten. De andere helft van de klas moest gewoon blijven zitten. In deze opstelling kregen de studenten vervolgens weer 15 minuten les en moesten zij dezelfde twee testen maken. De week daarna werd gewisseld, de studenten die de eerste keer gestaan hadden moesten dan zitten en omgekeerd.

Wat is er gebeurd?

  • Op 18 maart werd de Kempen Run gehouden. In de krant die zij speciaal voor deze run uitgeven de zogenaamde “Kempen Run krant” is een artikel Verschenen over PHIT2LEARN. In dit Artikel met als kop “Leren, een levenslang bouwproces met beweging als bouwvakker” leggen Renate de Groot en Jérôme Gijselaers aan de hand van het huis als metafoor uit dat leren een levenslang proces is. Wil je het artikel graag lezen, klik dan op de onderstaande knop. 
  • Samen met de Universiteit Maastricht wordt op dit moment een vergelijkbaar onderzoek als PHIT2LEARN uitgevoerd bij hun studenten. Hierbij worden ook de beweegpatronen van jonge universiteitsstudenten onderzocht en wordt onderzocht in hoeverre staand onderwijs van invloed is op de leerprestaties. Renate de Groot is betrokken bij de begeleiding van de promovendus op dit project, HQ Chim.

Wat is er gaande?

Het PHIT2LEARN team werkt op dit moment samen met collegae van de Universiteit Maastricht aan een overzichtsstudie waarbij wordt gekeken naar de relatie tussen beweging op een lage intensiteit en leren bij adolescenten. In deze overzichtsstudie wordt alle relevante literatuur bij elkaar gezet en wordt onderzocht wat reeds bekend is en wat waardevol is om nog te onderzoeken. Dit sluit mooi aan bij PHIT2LEARN aangezien staan ook wordt gezien als een bewegingsactiviteit met een lage intensiteit.

Wat ligt in het verschiet?

Jérôme heeft een onderzoeksbeurs toegewezen gekregen van de KNAW. Met deze KNAW Van der Gaag beurs gaat hij een maand naar de School of Sport, Exercise and Health Sciences van de Loughborough University in het Verenigd Koninkrijk, om onderzoek te doen naar het effect van zit-stabureaus op de cognitieve vaardigheden van basisschoolkinderen. Loughborough University heeft onderzoek gedaan naar het effect van zit-stabureaus op cognitie bij basisschoolkinderen. Hij zal aan de slag gaan met de al verzamelde data en observeren hoe ze in Engeland gebruikmaken van de bewegingsmeters en bijbehorende software zodat hij kan kijken of hij de opgedane kennis kan inzetten voor analyse van data uit PHIT2LEARN naar de relatie tussen leefstijl en leren.

https://www.knaw.nl/nl/prijzen/toekenningen-fondsen-knaw/knaw-van-der-gaag-beurs-2017