Voor onderzoekers

Binnen PHIT2LEARN wordt onderzocht of er bij mbo-studenten een causaal verband bestaat tussen zitten en staan enerzijds, en leren anderzijds. Het project bestaat uit 4 onderzoeken, welke uitgevoerd worden van maart 2017 tot en met juli 2020. De volgende onderzoeksvragen staan centraal in de 4 studies:

  1. Welke verschillen in beweegpatronen zijn waar te nemen tussen studiedisciplines met verschillende activiteitniveaus? (Bijvoorbeeld: CIOS vs. verpleegkunde vs. administratief.) Daarnaast: Hoe is de mate van fysieke activiteit geassocieerd met cognitieve uitkomstmaten en leerprestaties?
  2. Wat zijn de acute effecten van staan op de cognitieve prestaties?
  3. Wat zijn de acute effecten van staan op samenwerking en creativiteit?
  4. Wat zijn de langetermijneffecten van staan, dan wel bewegen, op de leerprestaties, cognitieve prestaties, samenwerking en creativiteit?

De eerste 3 onderzoeken worden uitgevoerd om de bestaande situatie vast te leggen en om de fundamentele verbanden tussen staan en leren te onderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken worden, aangevuld met kennis uit de literatuur, gebruikt als input voor onderzoek 4, waarin de een langetermijninterventie ingebed wordt in de mbo-setting.

PHIT2LEARN gaat verder dan het genereren van wetenschappelijke kennis. Wij willen kant-en-klare interventiematerialen leveren zodat het probleem werkelijk maatschappelijk aangepakt kan worden.